Læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Børnehuset i Rostrup.

                      Vuggestue og Børnehave 2017-2018

 

Pædagogiske læreplaner er indført for at understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring.

Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Man ønsker generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til at begå sig videre i livet.

 

De seks hovedemner i de pædagogiske læreplaner:

 

  • Børnenes alsidige personlige udvikling
  • Social kompetence
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

     -   Børn med særlige behov, hvorledes deres læring og trivsel understøttes

 

Vi ser pædagogiske læreplaner som indholdsbeskrivelse af vores daglige pædagogiske praksis, et redskab som vi gerne vil bruge for at reflektere over vores pædagogiske mål og måden at nå dem på. Vi mener at børnenes tid i Børnehuset skal være med til at give dem en god start på livet og give dem et godt grundlag at bygge videre på i fremtiden. Som pædagogisk personale i Børnehuset skal vi være bevidste om de læringsmål, metoder og aktiviteter, der er med til at styrke og udvikle børnenes potentialer, deres alsidige personlige udvikling. Vi mener, at der skal være en vekselvirkning mellem voksenstyret aktiviteter og børnenes egne initiativer. Vi skal være særlige opmærksomme på børn med særlige behov og hvilke kompetencer de har særlig brug for at lære. Det er altid den voksne, der har ansvaret for stemningen og samværet. Pædagogiske læreplaner er et af de redskaber, der er med til at højne kvaliteten af vores pædagogiske tilbud i Børnehuset.

 

Metode:

For at beskrive vores måde at arbejde på i forhold til de forskellige områder, har vi brugt kvalitetsudviklingsmodellen SMTTE, hvor S står for sammenhæng, M for mål, T for tegn, T for tiltag, og E for evaluering. Vi starter først og fremmest med at vurdere, hvorfor vi mener, det er vigtigt for os at give børnene nogle bestemte kompetencer med i livet. Derefter sætter vi os nogle bestemte ”MÅL” indenfor hvert område. Efterfølgende ser vi på de konkrete ”TILTAG” som vi sætter i gang for at opnå de konkrete mål. Disse tiltag skulle gerne føre til ændringer og udvikling, eventuelt ny læring hos børnene, som vi samler op på når vi taler om ”TEGN”. Hele arbejdsprocessen fra mål til tegn skal evalueres løbende. Dette giver os en bevidsthed om, hvorvidt vi har opnået de resultater, som vi gerne ville. Derfor har vi nogle klare aftaler om, hvordan og hvornår sådan en evaluering skal foregå. Vi laver ugentlige læringsmål for grupperne som der evalueres på. Der udarbejdes en samlet billedborg for hver uger, som bruges til dokumentation og evaluerings materiale i samspil med børnene. I Børnehaven bruges ICDP som et pædagogisk redskab dagligt.